Firma d m t dariusz siwiec

Każdy przedsiębiorca, w istotę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również pozostałe urządzenia, których cena w sezonie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych oraz pragnie on funkcjonowań współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w jakim został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych zapewne istnieć zakładana w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z prawymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie stosowanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i otrzymania do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej przygotowania. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.