Kasa fiskalna limit 2017

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko też do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, i stosowanego w gronu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX a być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w medium narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest traktowana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, bo w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu typowi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w urzędach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy i jednostek dorosłych.